Национальный Корпус

Казахского языка

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры»

Морфологиялық белгіленімдер (Морфологические разметки) (Morphological markings)

Реті № Шартты белгілері (Условные обозначения) Сөз табы (Части речи) Орысша атаулары (названия на русском языке) Халықаралық шартты белгісі (Международный стандарт разметки)
Сөз таптары (Части речи) (Parts of speech)
1 зт. зат есім существительное noun
2 сн. сын есім прилагательное adjective
3 са. сан есім числительное numeral
4 ес. есімдік местоимение pronoun
5 ет. етістік глагол verb
6 үс. үстеу наречие adverb
7 шл. шылау служебные слова syntactic words
8 ел. еліктеуіш сөздер звукоподражательные слова onomatopoeic words
9 од. одағай междометия interjections
10 мд. модаль сөздер модальные слова modal words
Септік жалғау (Падеж) (Case)
1 ØАС Атау септік именительный Nominative case
2 ІС Ілік септік родительный Genitive case
3 БС Барыс септік дательный Dative case
4 ТС Табыс септік винительный Accusative case
5 ЖС Жатыс септік местный Locative case
6 ШС Шығыс септік исходный Ablative case
7 КС Көмектес септік творительный Instrumental case
Сан (Число) (Number)
1 Ж Жекеше единственное число singular
2 К Көпше множественное число plural
3 КЖ Көптік жалғау окончание множественного числа plural ending
Тәуелдік жалғау (Притяжательное окончание) (Possessive ending)
1 ТЖ-1 Тәуелдік жалғау, 1-жақ ПО-1 PP-1
2 ТЖ-2 Тәуелдік жалғау,2-жақ ПО-2 PP-2
3 ТЖ-3 Тәуелдік жалғау, 3-жақ ПО-3 PP-3
4 ТФ Тәуелдік форма ПФ PF
Жақ (лицо) (Person)
1 ЖЖ-1 Жіктік жалғау, 1-жақ ЛО-1 PP-1
2 ЖЖ-2 Жіктік жалғау, 2-жақ ЛО-2 PP-2
3 ЖЖ-3 Жіктік жалғау, 3-жақ ЛО-3 PP-3
Шырай (Степень) (Degree)
1 СШ Салыстырмалы шырай СС CD
2 КШ Күшейтпелі шырай ПС SD
Шақ (Время глагола) (Tense)
1 ӨШ
ЖӨШ
Өткен шақ ПВ PT
2 ОШ Осы шақ НВ PT
3 КШ Келер шақ БВ FT
Рай (Наклонение) (Mood)
1 ØАР Ашық рай Изъяв Ind
2 БР Бұйрық рай Пов Imp
3 ҚР Қалау рай Жел Opt
4 ШР Шартты рай Усл Con
Етістіктің болымсыз формасы (Отрицательная форма глагола) (Negative form of a verb)
1 БЖ Болымсыздық жұрнақ Отрицательный суффикс NS
Тұйық етістік (Инфинитив) (Infinitive)
1 ТЕ Тұйық етістік ИФ VN
Есімше
1 Е Есімше П P
Көсемше
1 К Көсемше Д Adv
Функционалды қосымшалар (Функциональные аффиксы) (Functional affixes)
1 СФ (-дай/дей) Салыстыру формасы СФ CF
2 ҰФ (-ша/ше) Ұқсату формасы УФ AF
3 ЖФ (-сыз/сіз) Жоқтық форма ОФ NF
4 ИФ (-лы/лі) Иелік форма ОФ PF
5 ҚФ (-ғы/гі) Қатыстық форма ОФ RF
6 СУБ (-лық/лік) Субстантив форма СФ SF
7 АТР (-лық/лік) Атрибут анықтауыш форма АТР ATR
8 ӨФ (-шы/-ші) Функционалды қосымшалар (Өтіну формасы) ФП FR
9 СБФ (-сы/сі; -сын/сін) Субъектив форма СФ SF