Қазақ тілінің

ұлттық корпусы

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры»

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты қызметкерлерінің Корпустық лингвистика, Қазақ тілінің ұлттық корпусы туралы жарық көрген мақалалар тізімі:

1. Жұбанов А.Қ. Корпустық лингвистика – қазақ тілбілімінің жаңа бағыты // Тілтаным. Языкознание. ҚР БжҒМ А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, сәуір-мамыр-маусым. - Алматы.2009 жыл, №2 (34) - 3-11 б.

2. Жұбанов А.Қ. Қазақ тілі мәтіндер корпусының компьютерлік базасын құрудың алғышарттары // ҚР ҰҒА-ның академигі, ф.ғ.д,, проф. Р.С. Сыздықтың 85 жылдығына орай өткізілген «Әдеби тіл және қазақ тілінің өміршеңдігі» атты ғылыми-теориялық конференцияның материалдары, 2009. -175-179 бб.

3. Жұбаева О.С. Қазақ тілінің ұлттық корпусын түзуде қойылатын талаптар //А.Қ.Қошановтың 75 жасқа толуына арналған «Ақпараттық инновациялық парадигмасының қалыптасуы жағдайында Қазақстанның қоғамдық ғылымдары» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. -485-491 бб.

4. Жаңабекова А.Ә. Тілдік корпус ұғымының мәні, сипаттамасы. – «Тілтаным». Алматы, 2009.

5. Жұбанов А.Қ. Қазақ әдеби тілінің электрондық корпусын түзудің теориялық бастаулары // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы. Профессор Ж.А.Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. –Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2010. – 191-197-бб.

6. Жұбанов А.Қ., Құлманов С. Мәтіндер корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері жайында // «Казахский язык в контексте языковой политики стран Евразийского континента» атты Халықаралық симпозиум материалдары. – Көкшетау: Ш. Уәлихан атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2010.

7. Құлманов С. Корпусқа енгізілетін мәтіндердегі сөздерді морфологиялық талдау және оларға шартты белгілер қою принциптері // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы. Профессор Ж.А. Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. –Алматы: А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 2010. –217-222-бб.

8. Құлманов С. Қазақ тілі мәтіндері корпусының электрондық базасы жайында // Электрондық-ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті мен ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұйымдастырған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана, 2009.

9. Құлманов С. Корпусқа енгізілетін мәтіндердегі функционалды қосымшалар жайында // Түркі тілдерінің грамматикасы: қазіргі ахуалы мен болашағы. Аса көрнекті тіл маманы, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР ҒА академигі Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары // Жауапты редактор Ш.Құрманбайұлы. –Алматы, 2010. –194-201-бб.

10. Құлманов С. Қазақ тілі мәтіндері корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері // Қазіргі білім берудегі ізгілендіру үдерістері және жаңаша оқытудың өзекті мәселелері. ХҚТУ профессоры Ө. Танабаевтың 70 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. І бөлім. –Шымкент, 2010. –220-226-беттер.

11. Жұбаева О. Қазақ тілінің ұлттық корпусын түзудің міндеттері // ХХІ ғасыр білім беру жүйесі: бәсекеге қабілетті маман даярлау мәселелері // Профессор Әділ Ермековтің туғанына 100 жыл толуына арналған Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары. –Шымкент: «R-Diar» ЖШС, 2009. –186-191-бб.

12. Жұбаева О. Қазақ тілінің ұлттық корпусы: мақсаттар мен күтілетін нәтижелер // Мемлекеттік тіл және әдебиет. 2010. №5.

13. Жұбанов А.Қ. Тәуелсіздік құндылықтарының бірі ретіндегі қазақ тілінің мәтіндер корпусын жасаудың теориялық негіздері // Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік кепілі. – Алматы: Дайк-Пресс, 2011.– 45-81 бб.

14. Жұбанов А.Қ. Қазақ тілі корпусындағы зат есім сөздерге лексико-морфологиялық деңгейдегі белгіленім қою бағдарламасы // Қазақ тілінің тарихы мен түркітану мәселелері /Жауапты редактор ф.ғ.д., профессор М.Малбақов. –Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2011. – Б. 228-233.

15. Құлманов С. Қазақ тілі мәтіндері корпусы – қазақ тілінің жиілік сөздіктерін, грамматикалық сөздігін, екітілді аударма сөздіктер жасаудың негізі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, 2011. №2.

16. Құлманов С. Мәтіндер корпусы негізінде қазақ тілінің грамматикалық сөздігін түзудің практикалық аспектілері // ҚР ҰҒА Хабарлары. – Алматы, 2011. №2.

17. Карбозова Б. Қазақ тілі мәтіндер корпусындағы омонимдер мәселесі //Тілтаным. – Алматы, 2011. - № 4.

18. Жұбанов А.Қ. Қазақ тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусындағы етістік сөздерге лексика-морфологиялық белгі-код қоюдың (белгіленім) алғышарттары // Тілтаным. – Алматы, 2012. – № 1. – 18-25 бб.

19. Жұбанов А.Қ. Қазақ тіліндегі аннотацияланған мәтіндер корпусындағы сын есімдердің лексика-морфологиялық құрылымына белгі-код қою бағдарламасы // «Қ.Есенов және қазақ грамматикасының өзекті мәселелері» атты халықаралық дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2012. – 41-49 бб.

20. Жұбанов А.Қ. Мәтіндер корпусы – лингвистер үшін ас күшті ақпараттық ресурс //«Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2012. – 186-193 бб.

21. Жаңабекова А.Ә. Қазақ әдеби тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусына морфологиялық білімдер жүйесін енгізудің практикалық тәжірибелері және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздері // «Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми парадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 1912. – 197-201 бб.

22. Жаңабекова А.Ә. Ұлттық корпус дегеніміз не? // «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2012. – 1 т. – 57-61 бб.

23. Жаңабекова А.Ә. Профессор А.Қ.Жұбанов және корпустық лингвистика мәселелері // «Қазіргі қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистиканың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2012. 69-73 бб.

24. Жаңабекова А.Ә. Қазақ тілі мәтіндеріне морфологиялық белгіленім қоюдың ғылыми-тәжірибелік негіздері // Научно-практическая конференция, посвященная 10-летию Лаборатории лингвистики и информационных технологий «Языки меньшинств в компьютерных технологиях: опыт, задачи и перспективы». – Уфа,15 декабря, 2012 г.

25. Карбозова Б. Қазақ тіл біліміндегі ұлттық корпустың мәні мен маңызы // «Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2012. – 198-201 бб.

26. Барменқұлова А. Мәтіндер корпусына морфологиялық аннотация жасаудағы статистикалық мәліметтер алу мүмкіндіктері // Қазақ тілін оқутудың заманауи әдіснамасы: үдеріс, сапа, жетістік» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: Елтаным, 2012. – 232-236 бб.

27. Барменқұлова А. Қазақ тілі мәтіндер корпусындағы нөлдік форма мәселесі // Тілтаным.– Алматы, 2012. – №1. – 167-172 бб.

28. Барменқұлова А. Мәтіндер корпусына морфологиялық аннотация жасаудағы күрделі сөздердің берілуі және аннотациялауда кездесетін қиындықтар // Тілтаным. – Алматы, 2012. – №2.

29. Бесіров Е. Корпустық лингвистика және корпустар // Тілтаным. – Алматы, 2012. – №2. – 200-206 бб.

30. Қожахметова А. Мәтіндер корпусындағы нөлдік форманың тілдік көрінісі //Қазақ тілін оқытудың заманауи әдіснамасы: үдеріс, сапа, жетістік» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы: Елтаным, 2012. – 236-238 бб.

31. Қожахметова А. Мәтіндер корпусына морфологиялық аннотация жасаудағы күрделі етістіктердің берілуі //Тілтаным. – Алматы, 2012. – №2.

32. Жұбанов А.Қ., Жаңабекова А., Құлманов С. Филологтар қауымдастығы мен корпустық лингвистика орталығын құру – қазақ тілінің ұлттық корпусын жасаудың алғышарты //»Түркі тілдерін компьютерлік өңдеу» атты 1-халықаралық конференция материалдары. – Астана, 2013., 3-4 қазан. – 60-69-бб.

33. Жұбанов А.Қ. Мадиев С.Ш. Қазақ тілінің мәтіндер корпусы – қазақ тілін зерттеудің жаңа (парадигмасы) үлгісі // «Актуальные проблемы диалектологии языков народов Росии // ХІІІ международная конференция, посвященная 70-летию известного венгерского тюрколога, башкироведа, этнографа, фольклориста, дипломата иожефа Тормы // - Уфа, 2013. - 196-199-бб.

34. Жубанов А.К., Кабетенов А.Т. Казахская компьютерная лингвистика в период независимости Республики Казахстан // Сборник:"Проблемы современной прикладной лингвистики" (ответственный - А.В. Зубов). - Минск: МГЛУ, 2013. декабря. - С. 23-30.

35. Жаңабекова А.Ә. Аннотацияланған корпустардың ғылыми-практикалық маңызы // «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2013., 19 ақпан. – 216-219-бб.

36. Жаңабекова А.Ә. Карбозова Б. Тілдік корпустар жасауға қажетті негізсөздер сөздігін автоматты жолмен алудың практикалық мәселелері // «Білім беру жүйесінде кәсіби бағытты жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы: Інжу-Маржан, 2013. – 262 б. – 33-37-бб.

37. Жаңабекова А.Ә., Карбозова Б. Сөздердің морфологиялық құрамын автоматты бөлшектеуге қажетті реестр сөздерді өңдеу // Қырғызстан, 2013.

38. Жаңабекова А.Ә. Қазақ тіліндегі сөзформалар сөздігін жасаудың ғылыми-теориялық негіздері // Материалы летней научной школы // ҚазМУ. – 2013.

39. Жаңабекова А.Ә., Алпысбай Ж. Тілдің морфологиялық жүйесін автоматты түрде бөлшектеуге қажетті негізсөздер сөздігін жасаудың лингвистикалық проблемалары // Тілтаным, 2013. – № 2.

40. Жаңабекова А.Ә. Тілдің морфологиялық жүйесін модельдеудегі функционалды қосымшалардың проблемалық мәселелері // Тілтаным, 2013. – № 3.

41. Жанабекова А. Роль лингвистической аннотации на опыте создания национального корпуса казахского языка // Сборник:"Проблемы современной прикладной лингвистики" (ответственный - А.В. Зубов). - Минск: МГЛУ, 2013. декабря. – С. 212-216.

42. Карбозова Б. Қазақ тіл біліміндегі ұлттық корпусты құрудың рөлі // «Актуальные проблемы диалектологии языков народов Росии // ХІІІ международная конференция, посвященная 70-летию известного венгерского тюрколога, башкироведа, этнографа, фольклориста, дипломата иожефа Тормы // - Уфа, 2013. - 203-205-бб.

43. Жубанов А.К., Фазылжанова А. О концепции по созданию национального корпуса казахского языка (НККЯ) // Материалы Международной научно-практической конференции «Контрастивные исследования и прикладная лингвистика». – Минск, 2014.

44. Жубанов А.К. Принципы автоматизации морфологической разметки текстов Национального корпуса казахского языка (НККЯ) // Материалы международной научно-практической конференции «Контрастивные исследования и прикладная лингвистика». Минск: МГЛУ, 2015. – 227 с.

45. Жаңабекова А.Ә. Қазақ тілі ұлттық корпусы мәтіндеріне морфологиялық белгіленімдер енгізу талдамасын жасау тәжірибесінен // «Бектаев оқулары – 1: Ақпараттандыру – қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Шымкент, 2014.

46. Карбозова Б.Д. Корпус және қазақ тіл біліміндегі корпустық лингвистиканың рөлі // Тілтаным. – 2014. – №3.

47. Карбозова Б.Д. Пути различения слов омонимов и полисемии // "Актульные проблема диалектологии" конференциясынын жинағында. – Уфа, 2014.

48. Жұбанов А. Мәдени құндылықтар ретіндегі қазақ тілінің мәтіндер корпусы және метабелгіленім үдерісі //«Х Всероссийский съезд востоковедов с международным участием «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов». – Уфа, 2015, 6-9 октябрь.

49. Жұбанов А. Қазақ тілінің Ұлттық корпусындағы автоматтанған лексикографиялық базасының кейбір теориялық мәселелері //«Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы: «Елтаным баспасы», 2015.

50. Жұбанов А. Тіл мен мәдениеттің лексика-фразеологиялық жүйесін қазақ тілінің Ұлттық корпусы негізінде кешенді зерттеу «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы: «Елтаным баспасы», 2015. – 177-181-бб.

51. Жұбанов А. Қазақ тілінің Ұлттық корпусы және метабелгіленім мәселесі (Национальный корпус казахского языка и проблемы метаразметки) // Тілтаным. – 2015. – №1. – 23-32-бб.

52. Жұбанов А. Жаңабекова А. Мәтін тізбесіне мән беретін кез келді // «Ана тілі» газеті. – Алматы, 2015 ж., 14-мамыр.

53. Жаңабекова А. Тілдік корпустардың ғылыми-зерттеу әлеуеті // «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – 2015., 29 мамыр. – 189-192-бб.

54. Жаңабекова А. Корпустағы метабелгіленімдер талдамасын жасаудың ғылыми-практикалық негіздері // Х Всероссийский съезд востоковедов с международным участием «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов». – Уфа, 2015 г., 6-9 октября.

55. Карбозова Б. Қожахметова А. Корпустық лингвистикадағы метабелгіленім ұғымы туралы түсінік // «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы, 2015., 29 мамыр. – 260-263-бб. (А. бірге).

56. Карбозова Б. Research of structural and semantic meanings ofhomonymous units // The social sciences, year: 2015 | volume: 10 | issue: 6 | page no.: 1072-1075; doi: 10.3923/sscience. 2015.1072.1075

57. Қожахметова А. Метаразметка туралы жалпы түсінік // Х Всероссийский съезд востоковедов с международным участием «Россия и Восток: взаимодействие стран и народов». – Уфа, 2015 г., 6-9 октября.

58. Жұбанов А. Этномәдениеттік семантика белгіленімі «Қазақ тілінің ұлттық корпусында» ескерілуі қажет // «Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2016 ж., 22 сәуір. – 344-348-бб.

59. Жұбанов А. Қазақ тілінің ұлттық корпусы – қуатты ақпараттық ресурс // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. XVI Всероссийская конференция. – Уфа, 1–4 июня 2016 г. – 157-161-бб.

60. Жұбанов А. Қазақ тілінің ұлттық корпусы және метабелгіленім мәселесі // Тілтаным. – Алматы, 2016. – № 1.

61. Жаңабекова А. Карбозова Б. Автоматты түрде омонимдерді ажыратудың ұстанымдары // «Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2016.

62. Жаңабекова А. Карбозова Б. Қазақ тілі ұлттық корпусындағы омонимдерді автоматты түрде ажыратудың ғылыми негіздері // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России. XVI Всероссийская конференция. – Уфа, 1–4 июня 2016 г.

63. Карбозова Б. Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language International journal of environmental and science education. 2016, vol. 11. No. 10. 3669-3678 (Scopus).

64. Қожахметова А. Корпустық және мәтін лингвистикасының сабақтастығы // «Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2016 ж., 22 сәуір. – 241-245-бб.

65. Жұбанов А., Жаңабекова А. Корпустық лингвистика / Монография. – Алматы: «Қазақ тілі» баспасы, 2017. – 336 б.

66. Жұбанов А., Жаңабекова А. Корпустық лингвистика / Оқу құралы – Алматы: «Қазақ тілі» баспасы, 2017. – 336 б.

67. Жаңабекова А. Қазақ тілінің ұлттық корпусына енгізілетін метабелгіленімдер әзірлемесі туралы// «Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, «Елтаным» баспасы, 2017. - 229-234 бб.

68. Жұбанов А. Карбозова Б. Метамәтіндік белгіленімдер негізінде салалық пәндердің терминогиялық қорын құрастыру // «Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. - Алматы, «Елтаным» баспасы, 2017. - 192-195 бб.

69. Жаңабекова А., Қожахметова А. Жартылай автоматты метабелгіленімдер енгізу бағдарламасының жұмыс істеу технологиясы// Ә.Жүнісбектің 80-жылдық мерейтойына арналған «Қазақ фонетикасы» атты дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2018., 19 қазан.

70. Жаңабекова А., Қаршығаева А. Мәтіндер корпусына фонетикалық белгіленімдер енгізуге арналған нұсқаулық сипаттамасы// Ә.Жүнісбектің 80-жылдық мерейтойына арналған «Қазақ фонетикасы» атты дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2018., 19 қазан.

71. Жаңабекова А., Пірманова К. Технология программы полуавтоматической метаразметки казахского национального корпуса// Актуальные проблемы современной лингвистики и гуманитарных наук: сборник статей ХІ Всероссийской научно-методической конференции с международным участием. Москва, 15 марта 2019 г. – Москва: РУДН, 2019. – 727 с.

72. Жаңабекова А.Ә., Пірманова К. Қазақ тілі мәтіндер корпусындағы сөзжасамдық белгіленімдер қою бағдарламасы //Қазақстанның ғылымы мен өнері №5. – Астана, 2019. – 154-158 бб.

73. Жаңабекова А.Ә., Пірманова К.Қ. Орыс тілінің ұлттық корпусының сөзжасамдық белгіленімі: міндеттері мен әдістері// Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы №4 (70), 2019.

74. Пірманова К.Қ., Жаңабекова А.Ә. Қазақ тілінің ұлттық корпусындағы жартылай сөзжасамдық қызмет атқаратын -лы/-лі, -ша/-ше, -ғы/-гі қосымшалары// Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы №4 (70), 2019.

75. Жаңабекова А.Ә., Пірманова К.Қ., Карбозова Б.Д. Разработка лексико-семантической разметки в национальном корпусе казахского языка// «Тюркология» журналы. - Баку, 2020. - 19-35 бб.

76. Тлегенова Г., Бесіров Е. Жартылай автоматты метабелгіленім сипаттамасы//Ш.Ш.Сарыбаевтың 95 жылдығына орай «Ұлы дала тұлғалары: академик Шора Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – 2020. - 258-261 бб.

77. Жұбанов А., Тоқмырзаев Д.О., Пірманова К.Қ. Қазақ тілінің мәтіндер корпусы – қазақ тілін зертеудің жаңа (парадигмасы) үлгісі // Туған тіл альманахы (Еларалық, қоғамдық-саяси, әдеби-ғылыми альманах) ТУҒАН ТІЛ №1 (42), 2020. – 84-89 бб.

78. Жұбанова А., Карбозова Б. Лексика-семантические классы существительных и глаголов в казахском языке //»Электронная писменность народов Российской федерации: опыт, проблемы и перспективы» /Материалы ІІ международной научной конференции. – Уфа, 2019. – 174-182 стр.

79. Сулейменова Э.Д. Государственный язык: статусное и корпусное планирование // Мир языка и деловое общение: Матер. межд. науч. -практ. конф. - Алматы, 2002. - С. 124-131.

80. Сулейменова Э.Д. Қазақ тілі үшін Ұлттық корпус керек пе? // В кн.: Сулейменова Э.Д. Макросоциолингвистика – Алматы: Қазақ университеті, 2011 – С. 370-378.

81. Қазақ тілі үшін Ұлттық корпус керек пе? // Ғылыми ғұмыр: ана тілі және түркі әлемі. – Халықаралық ғылыми-теориялық конференция матер. – Алматы: Елтаным, 2014. – 393-395 б.

82. Сулейменова Э.Д. Национальный корпус казахского языка: специфика подхода и своеобразие задач // Тюркские языки и этносы: языковые и этнодемографические процессы. – Коллективная монография. – КазНУ имени аль-Фараби, -- Алматы: Қазақ университеті, 2015 – С.155-167

83. Labores gignunt honores: у истоков казахстанской прикладной лингвистики. // Профессор А.Қ. Жұбановтың 80-жылдық мерейтойына арналған «Тіл біліміндегі цифрлық технологиялар: қазақ тілінің ұлттық корпусын құру» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Қазақстан, 2017 – 34-44; а также Labores gignunt honores: у истоков казахстанской прикладной лингвистики. // Асқар Жұбанов. Өнегелі өмір. – Қазақстан: Қазақ университеті, 2017. – С. 151-162.