National Corpus of

Kazakh Language

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры»

Морфологиялық белгіленімдер (Морфологические разметки) (Morphological markings)

Реті № Шартты белгілері (Условные обозначения) Сөз табы (Части речи) Орысша атаулары (названия на русском языке) Халықаралық шартты белгісі (Международный стандарт разметки)
Сөз таптары (Части речи) (Parts of speech)
1 з.е зат есім сущ noun
2 сын.е сын есім прил adj
3 сан.е сан есім числ num
4 есм. есімдік мс-прил pron
5 етс. етістік глаг Verb
6 үст. үстеу н adv
7 шл. шылау предлог conj
8 ел. еліктеуіш сөздер
9 од. одағай межд interj
10 од. одағай
Септік жалғау (Падеж) (Case)
1 ØАС Атау септік им Nom
2 ІС Ілік септік род Gen
3 БС Барыс септік дат Dat
4 ТС Табыс септік Acc
5 ЖС Жатыс септік вин Loc
6 ШС Шығыс септік мес Abl
7 КС Көмектес септік твор Ins
Сан (Число) (Number)
1 Жекеше Жекеше ед sing
2 Ж Көпше мн plur
3 К Көптік жалғау plur end
Тәуелдік жалғау (Притяжательное окончание) (Possessive ending)
1 ТЖ-1 Тәуелдік жалғау, 1-жақ ПО-1 PP-1
2 ТЖ-2 Тәуелдік жалғау,2-жақ ПО-2 PP-2
3 ТЖ-3 Тәуелдік жалғау, 3-жақ ПО-3 PP-3
4 ТФ Тәуелдік форма ПФ PF
Жақ (лицо) (Person)
1 ЖЖ-1 Жіктік жалғау, 1-жақ ЛО-1 PP-1
2 ЖЖ-2 Жіктік жалғау, 2-жақ ЛО-2 PP-2
3 ЖЖ-3 Жіктік жалғау, 3-жақ ЛО-3 PP-3
Шырай (Степень) (Degree)
1 СШ Салыстырмалы шырай СС CD
2 КШ Күшейтпелі шырай ПС SD
Шақ (Время глагола) (Tense)
1 ӨШ
ЖӨШ
Өткен шақ ПВ PT
2 ОШ Осы шақ НВ PT
3 КШ Келер шақ БВ FT
Рай (Наклонение) (Mood)
1 ØАР Ашық рай Изъяв Ind
2 БР Бұйрық рай Пов Imp
3 ҚР Қалау рай Жел Opt
4 ШР Шартты рай Усл Con
Етістіктің болымсыз формасы (Отрицательная форма глагола) (Negative form of a verb)
1 БЖ Болымсыздық жұрнақ Отрицательный суффикс NS
Тұйық етістік (Инфинитив) (Infinitive)
1 ТЕ Тұйық етістік ИФ VN
Есімше
1 Е Есімше П P
Көсемше
1 К Көсемше Д Adv
Функционалды қосымшалар (Функциональные аффиксы) (Functional affixes)
1 СФ (-дай/дей) Салыстыру формасы СФ CF
2 ҰФ (-ша/ше) Ұқсату формасы УФ AF
3 ЖФ (-сыз/сіз) Жоқтық форма ОФ NF
4 ИФ (-лы/лі) Иелік форма ОФ PF
5 ҚФ (-ғы/гі) Қатыстық форма ОФ RF
6 СУБ (-лық/лік) Субстантив форма СФ SF
7 АТР (-лық/лік) Атрибут анықтауыш форма АТР ATR
8 ӨФ (-шы/-ші) Функционалды қосымшалар (Өтіну формасы) ФП FR
9 СБФ (-сы/сі; -сын/сін) Субъектив форма СФ SF